Wang Zhi Ming

College of Petroleum Engineering

PDH

Mechanics

wangzm@cup.edu.cn

Research Areas