Zhu Xiao Min

College of Geosciences

PHD

Geology

xmzhu@cup.edu.cn

Research Areas